VZN č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mokrá Lúka

Zverejnené
28. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. decembra 2022 − 13. januára 2023
Kategória

Prílohy