Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Mokrá Lúka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

V rozhodnutí Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 5815/26/2023-14419/2023 zo dňa 17.04.2023 bolo obci Mokrá Lúka nariadené vykonať opatrenia na nápravu podľa príslušných ustanovení zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), v rámci ktorých bolo obci uložené bezodkladne upozorniť vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na území obce Mokrá Lúka na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov rastlín zistených štátnym dozorom Slovenskej inšpekcie životného prostredia v roku 2022 a na ich povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona.