Preskočiť na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Magnezit

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Magnezit na roky 2015 -2022 zahŕňa i našu obec a bude vyjadrením ekonomických a sociálnych záujmov jej obyvateľov.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Magnezit
na roky 2015 – 2022
Vážení obyvatelia Mikroregiónu Magnezit
V súčasnosti sa pre Váš Mikroregión Magnezit, ktorého súčasťou je aj Vaša obec, pripravuje základný rozvojový
strategický dokument pre trvalo udržateľný rozvoj obce – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý
bude vyjadrením ekonomických a sociálnych záujmov obyvateľov obcí Vášho Mikroregiónu Magnezit.
Programovanie rozvoja sa v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom integrácie do Európskeho spoločenstva a
s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov, ďalších zdrojov spoločenstva, ako aj z rôznych iných dostupných
zdrojov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Potrebu zabezpečenia PHSR ustanovuje zákon č. 309 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, Národná stratégia regionálneho rozvoja a Partnerská dohoda
SR na roky 2014 – 2020, ktoré definujú nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory
regionálneho rozvoja.
Pokiaľ chce Vaša obec i v ďalšom programovacom období Európskej únie úspešne využívať možnosti financovania
pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný
a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i zámery
podporujúce jej rozvoj. Takto pripravený dokument je potrebný ako povinná príloha k žiadostiam o nenávratné
finančné príspevky. Z tohto dôvodu Vás, vážení obyvatelia obce, oslovujeme s týmto dotazníkom, ktorý je
súčasťou spracovania PHSR Mikroregiónu Magnezit na roky 2015 – 2022. Vašimi odpoveďami nám pomôžete
poukázať na možné problémy a poskytnete pohľad na Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Vášho Mikroregiónu Magnezit. Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej strany je
vítaná.
Pre vyplnenie elektronickej formy dotazníka k PHSR kliknite na

 docs.google.com/forms/d/1t9ZExJ9rRnG5sMtUrfLcSxdmUT11IuJI6VjpV5Qexb0/viewform  ,


AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA