Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016-2023 – oznámenie o strategickom dokumente

ážení občania oznamujeme Vám, že verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016-2023“ do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu:Okresný úrad RevúcaOdbor starostlivosti o životné prostredieKomenského 40050 01 RevúcaDo strategického dokumentu a oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia, pričom na webovej stránke tunajšieho úradu je prepojenie na uvedenú adresu.

http://enviroportal.sk/sk/eia 

Zverejnené 12. mája 2016.
Upravené 14. júna 2022.