Preskočiť na obsah

Upozornenie na splnenie daňovej povinnosti

Zverejnené 18.1.2024.

UPOZORNENIE – DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ:

Správca dane z nehnuteľností v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňuje daňovníkov, že termín pre podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností je 31. január 2024.

Daňové priznania sú povinní si podať iba vlastníci, u ktorých došlo k zmene vlastníctva (predaj, kúpa, darovanie).
V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením a vydražením daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič alebo vydražiteľ stal vlastníkom. V tomto prípade je tiež potrebné si podať daňové priznanie, ak ste tak ešte neurobili.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačivách vydaných Opatrením MF SR, ktoré sú platné od 01.01.2015 a sú dostupné u správcu dane – Obecný úrad Mokrá Lúka alebo na internetovej stránke Obce Mokrá Lúka a Ministerstva financií SR v sekcii Dane, clá a účtovníctvo – Priame dane – Miestne dane a poplatky.


UPOZORNENIE – OSTATNÉ MIESTNE DANE: daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje

Správca dane upozorňuje daňovníkov, že daňové priznanie k dani za psa je potrebné podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Čiastkové priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 30 dní odo dňa zmeny, ktorá nastala v priebehu zdaňovacieho obdobia (roka). Taktiež je daňovník povinný podať daňové priznanie do 30 dní aj v prípade, že nadobudne psa z útulku.

Daň za užívanie verejného priestranstva – daňovník je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive.

Daň za ubytovanie – platiteľ dane za ubytovanie je povinný pri registrácii podať správcovi dane oznámenie o vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Daň za nevýherné hracie prístroje – daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Tlačivá na podanie daňového priznania a oznámenia o vzniku a zániku daňovej povinnosti sú dostupné u správcu dane – Obecný úrad Mokrá Lúka alebo na internetovej stránke obce Mokrá Lúka www.mokraluka.eu v sekcii Samospráva – Ako vybaviť na úrade – Podateľňa tlačív.

Upozorňujeme poplatníkov, že rozhodnutia k poplatkom za komunálny odpad za rok 2024 budú doručované v priebehu mesiaca január a február 2024 a rozhodnutia k miestnym daniam za rok 2024 budú doručované v priebehu mesiaca marec a apríl 2024.

Pri úhrade bezhotovostne je nevyhnutne potrebné zadať príslušný variabilný symbol a konštantný symbol, ktorý je uvedený v rozhodnutí (bez toho nebude platba identifikovaná), pri úhrade v pokladni OÚ je potrebné doniesť so sebou k úhrade aj rozhodnutie.