Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Mokrá Lúka.

 Špecifikom spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov je, že volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu.  

Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.  Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz, ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb.

Na rozdiel od parlamentných či prezidentských volieb môžu v spojených regionálnych voľbách hlasovať okrem občanov Slovenskej republiky aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Podmienkou účasti je dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň konania volieb, a teda v sobotu 29. októbra 2022.

Doma bude možné hlasovať do prenosnej alebo do špeciálnej volebnej schránky. Prenosná volebná schránka je určená pre voličov, korí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov. O hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky budú môcť požiadať voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia Covid-19.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

Nadpis

Zverejnené

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

5.8.2022

Prílohy

Popis

E-mailová adresa na doručenie oznámení : info@mokraluka.eu

Volebné obvody

21.7.2022

Prílohy

Popis

OZNÁMENIE

o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov, zoznam sídiel obvodných volebných komisií
a sídlo Volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja

V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 802/2022 zo dňa 1. júla 2022:

– v Banskobystrickom samosprávnom kraji sa volí celkom 49 poslancov
– sídlom Volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja je:
  Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
  Nám. SNP 23
  974 01  Banská Bystrica

Volebný obvod č. 8 Revúca
Zahŕňa územie okresu Revúca
Sídlom obvodnej volebnej komisie je:
Stredná odborná škola
Generála Viesta 6, 050 01 Revúca
Počet poslancov, ktorý sa má
vo volebnom obvode voliť: 3