VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mokrá Lúka

Zverejnené
28. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. decembra 2022 − 13. januára 2023
Kategória

Prílohy