Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mokrá Lúka