Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2023 o ochrannom pásme pohrebísk v Obci Mokrá Lúka

Zverejnené
10. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2023 − 25. mája 2023
Kategória

Prílohy