Preskočiť na obsah

Valné zhromaždenie spoločenstva

Zverejnené 24.4.2023.

Bývalí urbarialisti obce Mokrá Lúka pozemkové spoločenstvo oznamuje svojím podielnikom, že dňa 30. 04. 2023 o 15:00 hod. v dome kultúry v Mokrej Lúke sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločenstva s nasledovným programom:

 1. otvorenie
 2. kontrola uznášania schopnosti
 3. schválenie programu zhromaždenia
 4. voľba predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
 5. správa o činnosti výboru za rok 2022
 6. správa OLH za rok 2022
 7. účtovná závierka za rok 2022, návrh na rozdelenie zisku a výplatu podielov za rok 2022 podľa vypracovaných zoznamov
 8. správa dozornej rady za rok 2022
 9. diskusia
 10. návrh a schválenie uznesenia
 11. záver

Po ukončení valného zhromaždenia budú podielnikom vyplácané podiely na zisku za rok 2022.

V prípade neúčasti podielnika na valnom zhromaždení je potrebné splnomocniť zastupovaním iného podielnika, ktorý sa zhromaždenia zúčastní.