Preskočiť na obsah

Plán obnovy – Štipendia pre absolventov stredných škôl 

Zverejnené 17.7.2023.

V súvislosti so spustením druhého ročníka štipendijnej schémy určenej pre talentovaných absolventov slovenských stredných škôl, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci investície 3 komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti, si Vás dovoľujeme bližšie oboznámiť so základnými podmienkami získania štipendia s dôrazom na skupinu uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zámerom štipendijnej schémy je podporiť a motivovať najtalentovanejších slovenských maturantov, aby po ukončení stredoškolského štúdia ostali študovať na slovenskej vysokej škole. Žiadosť o štipendium si môže podať každý žiak strednej školy, ktorý sa hlási na slovenskú vysokú školu v dennej forme štúdia a ktorý svoje stredoškolské vzdelanie ukončí výlučne v roku 2023 na niektorej strednej škole so sídlom v Slovenskej republike.

Úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok. Štipendium vo výške 300 eur mu bude vyplácané na mesačnej báze počas desiatich mesiacov v roku. Nárok na štipendium bude mať úspešný uchádzač počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Spolu teda získa až 9 000 €. V roku 2023 je k dispozícii 1000 štipendií pre najtalentovanejších študentov a 550 štipendií pre talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

O štipendium je možné sa uchádzať v jednej z týchto dvoch kategórií:

  • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov, 
  • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín.

Kategórie budú posudzované samostatne, pričom každý uchádzač o štipendium môže byť zaradený iba do jednej z nich. Po záväznom predložení žiadosti o štipendium nebude vzhľadom na rozdielnosť kritérií posudzovania možné preradiť sa do inej kategórie. Poradie uchádzačov o štipendium sa určí len v danej kategórii, t. j. porovnávanie uchádzačov medzi kategóriami nebude možné. Kritériá výberu sú totiž pre žiadateľov so sociálnym znevýhodneným o niečo menej náročné. Rozdiely sa týkajú posudzovania výsledkov externej časti maturitnej skúšky, kedy je pre uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia akceptovaná aj nižšia hodnota percentilu. Systém bodovania účasti, či umiestnenia sa v aktivitách (súťažiach, olympiádach, realizácii projektu) je ale pre obe skupiny žiadateľov totožný.

Základnou podmienkou uchádzania sa o štipendium v kategórii „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“, je splnenie aspoň jedného zo stanovených kritérií sociálneho znevýhodnenia kedykoľvek počas posudzovaného obdobia, t. j. kedykoľvek počas posledných štyroch rokov stredoškolského štúdia uchádzača. Splnenie kritéria, resp. kritérií však musí nastať najneskôr v deň odoslania žiadosti. Zároveň nie je nutné, aby uchádzač alebo jeho rodičia spĺňali to ktoré kritérium aj v čase predkladania žiadosti, ak dokážu jeho splnenie preukázať v rámci posudzovaného obdobia.

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí splnia kritériá pre študenta (kritérium 1 až 9) a pri otázkach týkajúcich sa posudzovania rodičov budú uprednostnení uchádzači, ktorí splnia kritériá za oboch rodičov. Ak nedôjde k obsadeniu všetkých voľných miest, budú môcť získať štipendium aj uchádzači, ktorí splnia kritérium len pre jedného rodiča. Zoznam kritérií sociálneho znevýhodnenia s podrobným opisom je zverejnený ako samostatná príloha v úvode webstránky na uvedenom linku: https://stipendia.portalvs.sk/public_files/385f3104231226d3c48786eaf06f3b1f.pdf  

Splnenia každého z kritérií je potrebné dokladovať príslušným potvrdením vo forme prílohy k žiadosti. Potvrdenie nemusí byť notársky overené, postačuje aj sken originálu. Musí však ísť o úradné potvrdenie vydané príslušným úradom, resp. súdom. Zoznam potvrdení, ktoré sa pre to ktoré kritérium vyžaduje, ako aj zoznam inštitúcií, ktoré tieto potvrdenie vydávajú, je k dispozícii na uvedenom linku: https://stipendia.portalvs.sk/public_files/51f147d49ef16b738ebbb367bc5df4e5.pdf

Potvrdenie, resp. potvrdenia vo forme príloh musia byť súčasťou záväzne odoslanej žiadosti. Ak z objektívnych príčin nebude možné príslušný doklad priložiť k žiadosti do momentu jej záväzného odoslania, bude nevyhnutné doložiť ho dodatočne vysokej škole v procese overovania žiadosti. Doklad však v žiadosti nesmie chýbať. V prípade absencie prílohy, resp. príloh potvrdzujúcich znevýhodnenie bude uchádzač zo schémy vyradený.

Na štipendium získajú nárok tí študenti, ktorí dosiahnu najväčší počet bodov a začnú v akademickom roku 2023/2024 študovať v 1. ročníku na slovenskej vysokej škole v dennej forme štúdia. Posudzovať sa budú predovšetkým výsledky z externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry/jazyka menšiny, cudzieho jazyka a matematiky, výsledky dosiahnuté vo vedomostných, umeleckých či športových súťažiach, ale aj účasť na rôznych ďalších aktivitách realizovaných pod záštitou vybraných organizácií. Splnenie každej absolvovanej aktivity je nevyhnutné dokladovať príslušným potvrdením vo forme prílohy. V opačnom prípade zaň nebude možné získať body.

Podávanie žiadostí o štipendium prebieha výlučne elektronicky prostredníctvom webstránky https://stipendia.portalvs.sk/ . Podaniu žiadosti predchádza registrácia sa webstránke a vytvorenie si svojho užívateľského profilu. Termín na podávanie žiadostí je 20. júl 2023. Žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Predbežné poradie uchádzačov bude v systéme viditeľné koncom júla. Finálny zoznam podporených uchádzačov bude známy až po vykonaní zápisov na vysokých školách najneskôr do 17. novembra 2023.

Viac informácií o štipendijnej schéme je k dispozícii v úvode danej webstránky: https://stipendia.portalvs.sk/.  V prípade technických problémov s webstránkou je potrebné kontaktovať technickú podporu na adrese stipendia@portalvs.sk . Ohľadom vecných otázok sa treba obrátiť priamo na Tím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na adrese: stipendia.talenty@minedu.sk .